Boprisbarometern i maj: optimismen fortsatt stor (2024)

Pressrelease

Optimismen om stigande bostadspriser är fortsatt stor och så pass många som 53 procent tror att priserna kommer öka på ett års sikt, även om optimismen sjönk något under maj månad. Det visar Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer.

Länsförsäkringar

-Det råder en allmän övertygelse bland hushållen om att bostadspriserna kommer att stiga framöver. Riksbankens nyligen sänkta styrränta och deras indikationer på kommande sänkningar under året, tillsammans med en förbättrad makroekonomisk situation och förväntade reallöneökningar, bidrar till de positiva vibbarna, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar och fortsätter:

-Vi har haft en ekonomiskt jobbig tid bakom oss där hushållen tappat cirka 10 år av köpkraft de senaste två åren, men trenden är nu positiv samtidigt som arbetsmarknaden visar på fortsatt motståndskraft. Och 7 av 10 hushåll uppger att de har en bra ekonomisk situation, trots dessa dyrtider. Det ger goda förutsättningar för högre bostadspriser, säger Stefan Westerberg.

Länsförsäkringars Boprisbarometer backade med 2 enheter mellan april och maj månad till 46 procentenheter. Men nedgången är ytterst marginell och andelen svenskar som tror på högre bostadspriser har konsekvent ökat under det senaste halvåret och ligger nu stabilt på höga nivåer.

-Efter den första räntesänkningen på åtta år ser många nu ljuset i tunneln och vi märker att allt fler bostadsköpare vågar slå till. Med sommarvärmen ökar även temperaturen på bostadsmarknaden och vi förväntar oss att bostadspriserna stiger med omkring fem procent fram till årsskiftet, samtidigt som antalet bostadsförsäljningar ökar markant, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

De ljusa utsikterna är starkast i Sydsverige (Skåne och Blekinge), där Boprisbarometern ökade från 49 till 57 procentenheter i maj månad. Det betyder att nästan 60 procent fler hushåll i Skåne och Blekinge tror på högre bostadspriser om ett år, jämfört med andelen som tror på det motsatta.


Mellan kvinnor och män föreligger påtagliga skillnader. Nedgången i den övergripande boprisbarometern drivs av lägre optimism bland kvinnor. Mellan olika ålderskategorier sticker 50–64-åringarna ut med påtagit ljusa utsikter om de kommande bostadspriserna. För denna åldersgrupp uppgår Boprisbarometern till 55, en ökning med 1 enhet under maj månad.

Bilaga
Undersökningen bifogas i sin helhet.

Hur tror du att bostadspriserna i Sverige kommer att vara om ett år jämfört med idag?

apr-24 maj-24
LF:s Boprisbarometer 48% 46%
Högre 54% 53%
Ungefär som idag 34% 34%
Lägre 6% 7%
Vet ej 6% 6%

Nästa upplaga av Länsförsäkringars Boprisbarometer publiceras runt den 22 juni 2024

Om undersökningen

Boprisbarometern baseras på statistik från Infostat. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av en slumpmässigt rekryterad webbpanel med 1500 svarande. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet. Den senaste mätningen gjordes mellan den 6 maj - 15 maj 2024.

Tre tips – så kan du agera när räntorna är höga

1. Ta höjd för fortsatt höga boendekostnader
Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan ligger kvar på samma nivåer som idag och att du därtill får ökade kostnader från annat håll. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk och ha mer förutsägbarhet i hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan, åtminstone på delar av lånet.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolånetagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Fem tips – så lyckas du med bostadsaffären på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Under 2022 föll bostadspriserna på de flesta platser medan de den senaste tiden varit relativt stabila. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur eventuellt stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Anmäl intresse
Många bostäder läggs ut som ”kommande” på mäklarnas hemsidor. Kontakta mäklaren innan boendet är ute på marknaden för att inte gå miste om eventuella förhandsaffärer. För den som ska sälja är förhandsmarknaden ett bra sätt att känna av spekulanternas intresse för bostaden.


4. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

5. Läs på
Gör en lista på vad som är viktigast för dig i din nya bostad och undersök prisstatistik och slu*tpriser. Då kan du känna dig beredd på de ekonomiska förutsättningarna för din bostadsaffär.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Westerberg, privatekonom
Länsförsäkringar

Tel. 073-968 30 44

E-post: Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se

Marcus Svanberg, vd
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Tel. 070-238 21 50

E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Lena Bivner, pressansvarig
Länsförsäkringar

Tel. 08 - 588 40 000

lena.bivner@lansforsakringar.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Boprisbarometern i maj: optimismen fortsatt stor (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6148

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.